CARCAIXENT TINDRÀ NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

Publicado en septiembre 30, 2013 con Sin Comentarios

Carcaixent 30-09-2013. El Ple de l’Ajuntament de Carcaixent, celebrat el passat dijous 25 de setembre, va aprovar inicialment un nou reglament orgànic municipal a proposta de Compromís.

El Grup municipal Bloc-Compromís va presentar, per registre d’entrada, el passat 31 de maig de 2012, una proposta de reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Carcaixent. Eixe mateix dia, la regidora Desirée Palma va pregar l’alcaldessa de Carcaixent que estudiara el text i el facilitara a la resta de grups municipals perquè pogueren fer les esmenes oportunes.

Una vegada aprovat inicialment, l’expedient s’exposarà al públic, pel termini de 30 dies hàbils, durant el quals la ciutadania podrà presentar les al•legacions que crega oportunes.

El reglament orgànic municipal és l’instrument que regula l’organització i funcionament intern d’un ajuntament, així com les atribucions dels seus òrgans col•legiats.

Segons Paco Salom, portaveu del grup municipal: “la proposta de Compromís impregna el text reglamentari dels principis de publicitat i transparència, exigibles a tota Administració pública; facilita i millora la relació entre la societat civil i la Corporació i adapta el funcionament i organització de l’Ajuntament a les noves tecnologies de la informació i la comunicació”.

Publicitat i transparència

El nou text obliga a publicar en la pàgina web www.carcaixent.es les actes de les sessions plenàries, els acords de la Junta de Govern Local, els decrets de delegació de l’Alcaldia, els ordres del dia del Ple i la Junta de Govern, etc.

Participació ciutadana

El títol cinquè del reglament aposta per millorar la participació ciutadana. Així estableix el procediment perquè, tant les associacions representatives com els ciutadans, puguen intervindre en les sessions plenàries, en qualsevol punt de l’ordre del dia o en el punt de precs i preguntes.

Noves tecnologies i modernització

L’Ajuntament de Carcaixent obri la porta a retransmetre les sessions plenàries per la pàgina web, o qualsevol altre mitjà de comunicació. Així mateix, els membres de la Corporació podran consultar tots els assumptes inclosos en l’ordre del dia dels òrgans col•legiat a través d’una “intranet”, amb el consegüent estalvi en paper que això comporta.

Font: Compromís per Carcaixent

Comentarios para CARCAIXENT TINDRÀ NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL estan ahora cerrados.